همین
امروز خرید
کنید

راهنمای خرید

راهنمای خرید

چگونه از خدمات امروز خرید استفاده کنیم ؟

تأمین کننده ما شوید

تأمین کننده ما شوید

در صورتی که فروشنده کالا یا خدمتی هستید و مایلید مشتریان امروز خرید از خدمات شما استفاده کنند، با ما تماس بگیرید

به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

چنانچه در مجموعه ای مشغول به کار هستید و مایلید همکاران شما از خدمات امروز خرید استفده کنند.

انواع طرح های خرید

انواع طرح های خرید

از طرح های خرید و روش های پرداخت ما مطلع شوید و با دید باز انتخاب کنید

فروشگاهایی که می توانید از آنها خرید کنید

فهرست فروشگاهایی که میتوانید کالا یا خدمات مورد نیاز خود را مستقیما از سایت مربوطه انتخاب و درخواست خرید آن را برای ما ارسال نمایید

فهرست فروشگاه ها

آخرین کالاهای تحویل شده


آخرین کالاهای تحویل شده را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نموده و از آخرین سفارشات مشتریان آگاه شوید


log(36) | debug(0) | profiler(6) | db(6) | system(13) | all
log
09:58:19.5737
[info]
Service "Log" is loaded
09:58:19.6174
[info]
Service "Security" is loaded
09:58:19.6199
[info]
Resource "security" is booted
09:58:19.6209
[info]
Service "Database" is loaded
09:58:19.6358
[info]
Resource "database" is booted
09:58:19.6369
[info]
Service "Registry" is loaded
09:58:19.64
[info]
Service "Cache" is loaded
13:28:19.6631
[info]
Resource "config" is booted
13:28:19.6741
[info]
Service "Module" is loaded
13:28:19.6847
[info]
Resource "router" is booted
13:28:19.6878
[info]
Service "I18n" is loaded
13:28:19.6957
[info]
Resource "i18n" is booted
13:28:19.6968
[info]
Resource "module" is booted
13:28:19.6979
[info]
Resource "modules" is booted
13:28:19.6993
[info]
Service "Session" is loaded
13:28:19.7432
[info]
Resource "session" is booted
13:28:19.7445
[info]
Service "Authentication" is loaded
13:28:19.7494
[info]
Service "User" is loaded
13:28:19.7531
[info]
Service "Api" is loaded
13:28:19.761
[info]
Resource "authentication" is booted
13:28:19.7619
[info]
Resource "permission" is booted
13:28:19.7634
[info]
Resource "render_cache" is booted
13:28:19.8104
[info]
Service "Asset" is loaded
13:28:19.8111
[info]
Service "Theme" is loaded
13:28:19.8152
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
13:28:19.8231
[info]
Service "Permission" is loaded
13:28:19.8246
[info]
Service "RenderCache" is loaded
13:28:19.8329
[info]
Translation "theme/emrouzkharid2:default.fa" is loaded.
13:28:19.8653
[info]
Service "Url" is loaded
13:28:19.8715
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
13:28:19.8908
[info]
Service "Form" is loaded
13:28:19.9048
[info]
Service "View" is loaded
13:28:19.9433
[info]
Service "Captcha" is loaded
13:28:19.9596
[info]
Translation "module/preorder:block.fa" is loaded.
13:28:19.9611
[info]
Translation "module/preorder:default.fa" is loaded.
13:28:19.9793
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
profiler
13:28:19.5733
PI - time: 0.4090; realmem: 7077888; emalloc: 7030072
13:28:19.8252
ACTIION - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 19568
13:28:19.8613
BLOCKS - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 14392
13:28:19.8708
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0364; realmem: 786432; emalloc: 752040
13:28:19.9591
BLOCK: فرم سفارش - time: 0.0029; realmem: 262144; emalloc: 122784
13:28:19.9669
BLOCK: آخرین کالاهای تحویل شده - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9552
db
13:28:19.7417
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 6502kcijf38t03j7g6b2c26lt5;
13:28:19.8702
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
13:28:19.9587
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] preorder-form;
13:28:19.9664
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] widget-highlights;
13:28:19.9799
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 6502kcijf38t03j7g6b2c26lt5;
13:28:19.9815
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1519552699;[data] ja8pfsOl4HQQmoLx5NjfabnN9tvubSVcHuy14fSc-gxmU0sG69enQiqiuWTE8PgsXwTTdouatMIumFPOBa5kvydHOEV_960RMrQ4BXIaAbhQ6zlSoUJ4nogmxXTzDZG-vUsnb8NyF0mTNvPAf216EY3i7t8pnaN-5tlK_xbyCoHgddkCeqvhchYN0ohdJ_CYQ5AHkFkDQrnaVWQ-xA62BO0Tl2wLyVEW7uBSFp-Bk5Oc8sHnsslPPWsyTGj0jtmNKCEddHcrQs3-aaquWn4zIIeB6Weay5H-8Ew-2h4TxFmlv7btxB1U60FxXOsJqCFQlYQstpY3l64pvP345f6FBgTxyvaJR2JRVFjefnJatPPMHxxCdjG3TNKLenUEFRIpjsW4Todi7vj6FbqqIQTSBq_7uJ8oYC608IPWq_kHx2oPCvWONTLTZSjv67nwMbafXF9i90BsEK4up_8flO7DSV8ayoLQk4-PyBHID7DUW4EhcVRGuxR8sFkDCmexywlrqglB8jjd37jtzxQHJZEjyzdUyv6crs7nUPK7nD8DShSkUCT1uDfSL2PimBdfw2cvdsoT0p6DhrhRJWIVCJVED-iVowLn_Aj7QbGadoiYkqrlu3mdUarcfSSyVNwSA7_izGphmZH-qxgmmAFDw7IEHzwnMwhKa6zXWpHOPdAgXCMB2kAXiwtRzCDsXNbjRzGsjL38Ls2ei1Yf1s3inQLl-5fJhRsEjtuRBJKU0l7EEI9LMDAXF8mRYiEf43RYk9D0wTDGT83-vBvJas7qQZ0dB2CoHpDhMW9M7sd2B0h3_2t1GHC8RnW8OPRLEzkxAQBsp9_mlHm-a75tZfYMb2kGoVET0a9LTfev7xB_WK_W953Hjk7uZnNro9heGrfPh0xc9pty-ggWI09WmkzvkmCU6Hp4u2tsI9OB9iCxfgYoYVA1p9MmN7slxcz4wDI28jt8RixmuOCRo4mQcv2wUeTrwDtilXyP5CJatObd4PKv2zNVP1jYAH2Ti_zqJDpgpRRTpaODEnX8EodY2GkWQHoHivambXXXSMhIein6J23s0bKLJ6Vxp0xqkBtKZLUEhmnGUj4b0SyAGeWFOnGd6GnP3-8Pl33HTfy-BebHsJ21JTz2iPhrRKMWP8iSNA6R4bz81GqrPcRltw11gmT93BzkvsAzkmCcuJspYTznYikE4hOmdXQ9QPKp2M7d__kj69tHpjKE6vU8Tpaq3qb-vndfYpaNttaZMLZpvF5CGf4ceSPOxKJVQhtCCqiDC24e9Pt1afzDiWXiSW6tW3PgYnx5cmeTcga37gAYmNW_kbf6aLQ-vWac8w7tXSDzex9iJ84muZH0kU7ULpZ8mAJiH5mP6gtOcpD1SqWsaAI1GuH5xq2Mfj8rnBKLGfOmEV5sGDRmm4emWiB5kS5UKsPQZ0ZDWNPwBcs8Kt10iCJIG3RZjGX56hYt7UHsneOG7ZKG8WmnenCMog0JHw8dUSDRUl7qgQdVkDop_JEPYpxetx7bh11CwOO4dSolCN2ZdeUY08EuFqQ_KFYknVC51ijTg1kNUkXkhNtrrIKvaxfa1VQFWPaiy2JMEfX6FLBSMv0YrLKLUNlFsqMYOFgYC4xARI5NsziZhutnCq7QDQ-tjcuBIdzlnZVYMn2gem2PHjmEzdMwlFhsnTeJj1IT0ZF4OKjGDQLG3JcRFgVulOQryyzrqyub3cPsZTGj5yzIEBajdiUEzIY0oHRsQ1UZmIuqWJ5n-nYo5ejVWSwxkfdcpzuKNyRY3EFWqlWqv-Bt6sv95JeB;[id] 6502kcijf38t03j7g6b2c26lt5;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4289 s
Included files
566 files
Memory usage
7630144; peak: 7870952 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
5.6.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
emrouzkharid2
Extensions
APC: 4.0.11; Intl; cURL